W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).

Stronę rządową reprezentował Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów.
 
Tematem spotkania była dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 
Porządek posiedzenia został poszerzony o informacje dotyczące powołanego podzespołu ds. służb mundurowych.
 
W trakcie spotkania członkowie zespołu przedstawili wstępne uwagi do omawianego projektu ustawy.
 
Zdaniem OPZZ  kierunki zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy, w szczególności standaryzacja świadczeń, a w konsekwencji doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych są od dawna oczekiwane zarówno z punktu widzenia płatnika jak i pacjenta. Stąd należy ocenić je pozytywnie.
 
W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (FZZ) zamiar wprowadzenia obowiązku określania taryf świadczeń jako zadanie i kompetencja własna Ministra Zdrowia oraz włączenie w proces ewentualnej zmiany technologii medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji co do zasady można uznać za działanie właściwe. Głównym kryterium wydawanej rekomendacji przez Agencję winno być zapewnienie obywatelem dostępu do świadczeń najlepszych i najskuteczniejszych w zakresie leczenia z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej, a nie kryterium ich ceny. Natomiast zamiar nałożenia na świadczeniodawców nowego obowiązku w zakresie obligatoryjnego przekazywania danych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest nieakceptowany przez organizację. Zdaniem organizacji musi zostać stworzona procedura, która umożliwi w sytuacjach nadzwyczajnych i indywidualnych wdrożenie finansowania leczenia nie mieszczącego się w ramach gwarantowanych świadczeń.
 
Według Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zmiany dotyczące sfery polityki lekowej w zakresie weryfikacji kosztów i taryfikacji świadczeń są istotne, gdyż oddziałują zarówno na świadczeniodawców jak i na samych obywateli. Wskazane byłoby zaplanowanie pilotażu projektowanych zmian w zakresie weryfikacji koszyków świadczeń i ich taryfikacji, tak aby nowe rozwiązania funkcjonowały obok obecnych. W projekcie brakuje konkretnych rozwiązań, co do określenia w jaki sposób jakość wykonywanych świadczeń wg nowych rozwiązań będzie kontrolowana przez płatnika.
 
Pracodawcy RP zwrócili się z prośbą o doprecyzowanie co resort zdrowia rozumie pod pojęciem technologie medyczne (kwestia zdefiniowania „dla ratowania życia”).
 
Wiceminister zdrowia P. Warczyński poinformował, że wszystkie uwagi partnerów społecznych będą analizowane i będzie przedstawione stanowisko resortu. Następnie odniósł się do propozycji pilotażu projektowanych zmian. Zdaniem wiceministra trudno zorganizować pilotaż szczególnie w przypadku rozwiązań ratunkowych.
 
Poinformował, że w opinii resortu ocena w zakresie koszyka gwarantowanych świadczeń i ich taryfikacji powinna być realizowana przez  agencję taryfikacji. Podkreślił, że Agencja ma zagwarantowane środki finansowe ze składek i nie są one zależne od sytuacji budżetowej.
(Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)