W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 8 kwietnia  2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A. i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Porządek posiedzenia obejmował:

  • Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówień publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskich Kolei Państwowych.
  • Dyskusja.
  • Omówienie współpracy Rady Dialogu Społecznego z Urzędem Zamówień Publicznych.

Porządek posiedzenia poszerzono o punkt dotyczący omówienia projektu założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju omówił projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Zaznaczył, że projekt znajduje się w równoległych konsultacjach międzyresortowych i społecznych. Podkreślił, że główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, którą w ramach negocjacji i stanowiska rządu, Polska wspierała. Poinformował, że jednym z założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej było, aby do 2020 r. dominującą formą fakturowania w UE stało się fakturowanie elektroniczne. Zakłada się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 26 stycznia 2018 r.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że zarówno PKP SA jak i PKP PLK SA przy wyborze oferty przetargowej stosują kryteria cenowe i pozacenowe. Najistotniejszym problemem jaki widzi resort infrastruktury i budownictwa jest brak jednolitej interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych.

W dalszej części spotkania Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformowała, że urząd aktywnie włączył się w proces nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych. Ponieważ wiele przepisów znowelizowanej ustawy budzi wątpliwości interpretacyjne urząd planuje 6-7 regionalnych konferencji w ramach, których będą prezentowane interpretacje najważniejszych kwestii związanych z podmiotową kwalifikacją wykonawców w postepowaniu o zamówienie publiczne. Przedstawione zostaną również nowe wzory dokumentów. W ramach tych konferencji przewidziane jest promowanie stosowania klauzul społecznych. Planowane są również szkolenia centralne w Urzędzie Zamówień Publicznych. W dalszej perspektywie planowana jest działalność edukacyjna w ramach organów kontroli.

Prezes UZP poinformowała, że jest otwarta na dialog społeczny i deklaruje współpracę z Radą Dialogu Społecznego jak i zespołem doraźnym ds. zamówień publicznych. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)