W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. 

W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli członkowie Zespołu i eksperci zaproszeni przez strony. Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Departamentu Prawa Pracy i Departamentu Rynku Pracy w tym resorcie.

Pierwsza część posiedzenia była poświęcona podsumowaniu prac nad zagadnieniem pracy tymczasowej. Dyskutowano nad materiałem wypracowanym przez stronę społeczną Zespołu – „Zestawieniem opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Strony pracodawców i związkowa zdołały uzgodnić niektóre elementy przedłożenia rządowego, zaś w pewnych kwestiach stanowiska stron okazały się rozbieżne. Partnerzy społeczni zadeklarowali wolę dalszych prac nad spornymi zapisami, w intencji dojścia do takich rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej, które unormują i usprawnią rynek pracy tymczasowej, uwzględniając równocześnie interesy wszystkich zaangażowanych stron i podmiotów.

Drugą część spotkania zdominowała dyskusja – na wniosek Konfederacji Lewiatan – nad przedstawionym przez Komisję Europejską w dniu 8 marca br. projektem dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W opinii organizacji pracodawców przyjęcie dyrektywy w proponowanym kształcie mogłoby doprowadzić do eliminacji firm świadczących usługi transgraniczne, które zatrudniają własnych pracowników. Strony nie zdołały dojść do porozumienia i sformułować wspólnego stanowiska.

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało wstępnie zaplanowane na dzień 19 kwietnia br. – wspólnie z Zespołem problemowym RDS ds. rozwoju dialogu społecznego. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)