W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

W dniu  30 marca 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.

 

Omawiano na nim:

1. Podstawowe problemy branży hutnictwa żelaza i stali  oraz koksownictwa w roku 2016

a) Stanowisko nr 1/1/2016 WRDS w Katowicach z 11.02.br w  sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań  ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego 

b) Stanowisko nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z dnia  26.02.br. w sprawie problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w  aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora  hutniczego.

c)Wniosek JSW KOKS SA o wprowadzenie  zmiany w projekcie z dnia 5 lutego 2016 r. Ustawy o efektywności energetycznej  przyjętej przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 7 stycznia 2016 r.

2. Treść nowego Regulaminu Trójstronnego Zespołu  Branżowego ds. Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu i zaproszeni eksperci. Stronę rządową reprezentowali: Pani Jadwiga Emilewicz  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pan Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele resortów energii, finansów i rodziny

Strony Zespołu Trójstronnego w pełni poparły treść Stanowisk 1 i 2 wypracowane na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w dniach 11 i 26 lutego 2016 roku . w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego oraz w sprawie funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego - rekomendując skierowanie ich pod obrady Rady Dialogu Społecznego.

Eksperci z Hutniczej Izby Przemysłowo –Handlowej przestawili uczestnikom spotkania aktualną sytuację hutnictwa w zakresie zagrożeń dla branży w związku z planowanymi zmianami do Dyrektywy ETS, nieuczciwej konkurencji ze strony  krajów pozaunijnych oraz wysokich kosztów energii elektrycznej obniżających konkurencyjność przedsiębiorstw sektora.

Zobowiązano stronę pracodawców do przedstawienia w trybie pilnym poprawek do zapisów projektu  Ustawy o efektywności energetycznej.

Strony Zespołu nie zgodziły się z argumentacją Ministerstwa Skarbu Państwa zawartą we wniosku o wycofanie przedstawiciela tego resortu z udziału w pracach Zespołu  i postanowiły wystosować odpowiednie pismo w tej sprawie.

Ustalono, że przedstawiciele strony związkowej przekażą w ciągu najbliższych 14 dni uwagi do treści projektu zmienianego Regulaminu. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)