W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 30.03.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Andrzej Malinowski (Prezydent Pracodawców RP) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez: Pawła Sałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz przedstawicieli resortów rodziny, energii i finansów.

Przedmiotem obrad były stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach: Stanowisko nr 1/1/2016 WRDS w Katowicach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego oraz Stanowisko nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego.

W toku dyskusji partnerzy społeczni przybliżyli uczestnikom spotkania opinie ze stanowisk WRDS w odniesieniu do:

- roli i znaczenia hutnictwa dla Polski, w tym dla województwa śląskiego;
- problemu nieuczciwej lub agresywnej konkurencji ze strony pozaunijnych krajów;
- planowanego wprowadzenia zmian do dyrektywy ETS po 2020 r., w czym hutnictwo w Polsce upatruje wiele zagrożeń;
- problematyki zapobiegania wyłudzeniom VAT;
- problematyki zatrudnienia;
- regulacji w obszarze kosztów energii elektryczne, które osłabiają międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce.

Ustalono, że wspólne stanowisko strony pracodawców i strony związkowej Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w sprawie kwestii przedstawionych w stanowiskach WRDS, zostanie przekazane Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Zaplanowano, że kolejne posiedzenie Zespołu (prawdopodobnie wspólne z Zespołem RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych) odbędzie się na temat m.in. projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw w kontekście przede wszystkim funkcjonowania przedsiębiorców oraz wpływu na rynek pracy. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)