W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 21 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego.

W spotkaniu udział wziął Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Sebastian Chwałek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz członkowie zespołu i zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych.

Porządek posiedzenia obejmował:

- Rozpatrzenie wniosków:

    -Doradcy Prezydenta RP Agnieszki Lenartowicz-Łysik dotyczącego sytuacji płacowo socjalnej pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wynagradzanych na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

   -Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w sprawie zmian zapisów:
    a. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek;

    b. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych;

    c. Prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczących wypracowania systemowych rekomendacji dla zmian w obszarze kształtowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej.

- Jednoinstancyjność postępowania podatkowego – wniosek Ministra Finansów.
- Sprawy różne.

Ad. 1

A. Lenartowicz Łysik - Przedstawiciel Prezydenta RP poinformowała, że w dniu 25 listopada 2015 roku w ramach działań Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej wynagradzanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Podczas wizyty delegaci przedstawili sytuację płacową cywilnych pracowników wojska oraz przedłożyli petycję. Postulowali również powołanie nowego zespołu branżowego.

Następnie przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje problemy związane z wynagrodzeniami oczekując propozycji systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w MON poinformował, że strona rządowa na bieżąco prowadzi rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych w obszarze wynagradzania pracowników cywilnych wojska.

Sebastian Chwałek - Podsekretarz Stanu w MSWiA odnosząc się do kwestii rozporządzeń Rady Ministrów i Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że są obecnie one na bardzo zaawansowanym etapie prac. Podkreślił że projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów w dniu 22 marca br.

Natomiast projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych jest w trakcie przygotowywania.

Ad.2

Honorata Łopianowska - Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w MF przedstawiła informację dotyczącą wprowadzenia jednoinstancyjnego postepowania administracyjnego. Podkreśliła, że istnieje potrzeba podjęcia działań, które w znaczący sposób doprowadziłyby do skrócenia czasu trwania postepowania podatkowego. Rozważane jest obecnie wprowadzenie modelu jednoinstancyjnego tylko dla części spraw podatkowych tj. w tych sprawach gdzie została przeprowadzona kontrola celno-skarbowa. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)