W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 16 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu, Wiceprezes Business Centre Club. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przewodniczący wojewódzkich rad dialogu społecznego lub ich przedstawiciele. 

Przedstawiciel MRPiPS przedstawił informację na temat przebiegu dyskusji podczas posiedzenia EPSCO w dniu 7 marca br., poświęconego projektowi deklaracji w sprawie nowego startu dla wzmocnionego dialogu społecznego (Declaration on a new start for a strong Social Dialogue).

Następnie przedstawiono przygotowane przez Sekretarzy Prezydium RDS propozycje zasad powoływania nowych zespołów branżowych. W najbliższym czasie przedstawione zostaną również propozycje zasad i formy współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a już działającymi Trójstronnymi Zespołami Branżowymi.

Zatwierdzono plan pracy Zespołu na 2016 rok. Na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego uzgodniono powołanie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.

Przewodniczący Zespołu przedstawił propozycję „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Rady Dialogu Społecznego…”.

Dyskusja z udziałem przedstawicieli WRDS-ów dotyczyła zasad i formy współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a WRDS-ami. Omówiono zagadnienia związane z finansowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przedstawiciel MRPiPS wyjaśnił przesłanki, które spowodowały przyjęcie obowiązujących w tym zakresie zapisów ustawowych. Stwierdził, że wszystkie opinie i uwagi nadesłane z WRDS będą poddane analizie i rozważone przy projektowaniu założeń ustawy budżetowej na 2017 rok.
Zapowiedziano kontynuację cyklu szkoleń dla pracowników WRDS, organizowanych przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS.

Przedstawiciel MRPiPS poinformował o planach resortu dotyczących nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz o konieczności uaktualnienia listy mediatorów przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)