W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego

W dniu  21 marca 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego.


Tematyka posiedzenia była następująca:
- Otwarcie posiedzenia przez przedstawiciela MRPiPS.
- Wybór współprzewodniczącego Zespołu ze strony rządowej.
- Zmiany w Regulaminie pracy Zespołu wraz z rozważaniem zmiany nazwy.
- Wyznaczenie planu tematyki najbliższych posiedzeń Zespołu.
- Programy modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej – prezentacja i omówienie.
- Dyskusja i stanowisko Zespołu w sprawie polityki offsetowej w realizacji programów „Wisła” i „śmigłowców wielozadaniowych”.
- Pytania w sprawach bieżących.
- Zakończenie obrad oraz ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu.

Stronę rządową reprezentowali: Renata Szczęch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Kownacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Radosław Domagalski-Łabędzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mikołaj Wild – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Posiedzenie otworzył Radosław Domagalski-Łabędzki – Wiceminister Rozwoju. Było to pierwsze posiedzenie po blisko 3 letnim okresie zawieszenia przez związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego. Wiceminister Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki przekazał informację na temat prowadzonych negocjacji z Airbus Helicopters SAS w zakresie projektu umowy offsetowej związanej z zakupem śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla Sił Zbrojnych RP.

Wiceminister MON Bartosz Kownacki poinformował o negocjacjach prowadzonych przez rząd odnośnie programów „Wisła” i Narew.

Strona związkowa poparła prowadzone przez rząd negocjacje. Jej zdaniem są to programy najważniejsze dla branży.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” przekazał: proponowaną tematykę posiedzeń Zespołu w roku 2016 r., Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji programu obrony powietrznej kraju, Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” . Dokumenty te będą załącznikami do protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 21.03.2016 .

Ustalono, że na następnym posiedzeniu będzie kontynuowana dyskusja na tematy, które były w agendzie tego posiedzenia i nie zostały omówione. Ponadto ustalono, że strona rządowa przedstawi ze swej strony współprzewodniczącego Zespołu a także powołany zostanie zespół roboczy do zaproponowania zmian w Regulaminie prac Zespołu. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)