W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 14 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Renatę Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich.

Reprezentanci ZRP przedstawili prezentację pn. „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie: wstępna analiza partnerów społecznych; stan realizacji kluczowych postulatów z «Białej Księgi. Zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014–2020»”.
Zdaniem partnerów społecznych nie zostali oni w należytym stopniu uwzględnieni we wszystkich obszarach interwencji wpisujących się w ich zakres działalności – ani jako beneficjenci, ani jako grupy docelowe wsparcia. Problem dotyczy przede wszystkim obszaru edukacji, zatrudnienia i rynku pracy. W opinii partnerów społecznych na szczeblu regionalnym, przyczyną tego stanu rzeczy jest niedostateczne włączenie partnerów spoza administracji w proces przygotowania RPO i szczegółowych opisów osi priorytetowych do poszczególnych programów.

Dyskusja z udziałem Marszałków Województw lub ich reprezentantów koncentrowała się wokół następujących głównych tematów:

- Trudności przedsiębiorców z korzystaniem z dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych i rozwojowych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych – w kontekście trwającej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego RUR – związane z konkursem ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 2.2.: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
- Ocena procedur powoływania oraz funkcjonowania komitetów monitorujących – w kontekście przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju raportu dotyczącego funkcjonowania 22 KM utworzonych dla programów operacyjnych (na podstawie przeprowadzonych przez resort ankiet) oraz kolejnej planowanej edycji tego raportu.

Przedstawiciele MR poinformowali, że w ramach realizacji zapisów w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Planie działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych UE” resort prowadzi i planuje szereg prac legislacyjnych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie wdrażania RPO.
W ramach wdrażania zasad partnerstwa m.in. zostanie powołane gremium do spraw współpracy z partnerami społecznymi (w tym z instytucji zarządzających RPO), za pośrednictwem którego resort planuje przekazywanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)