Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 14 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Renatę Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich.

Reprezentanci ZRP przedstawili prezentację pn. „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie: wstępna analiza partnerów społecznych; stan realizacji kluczowych postulatów z «Białej Księgi. Zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014–2020»”.
Zdaniem partnerów społecznych nie zostali oni w należytym stopniu uwzględnieni we wszystkich obszarach interwencji wpisujących się w ich zakres działalności – ani jako beneficjenci, ani jako grupy docelowe wsparcia. Problem dotyczy przede wszystkim obszaru edukacji, zatrudnienia i rynku pracy. W opinii partnerów społecznych na szczeblu regionalnym, przyczyną tego stanu rzeczy jest niedostateczne włączenie partnerów spoza administracji w proces przygotowania RPO i szczegółowych opisów osi priorytetowych do poszczególnych programów.

Dyskusja z udziałem Marszałków Województw lub ich reprezentantów koncentrowała się wokół następujących głównych tematów:

- Trudności przedsiębiorców z korzystaniem z dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych i rozwojowych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych – w kontekście trwającej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego RUR – związane z konkursem ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 2.2.: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
- Ocena procedur powoływania oraz funkcjonowania komitetów monitorujących – w kontekście przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju raportu dotyczącego funkcjonowania 22 KM utworzonych dla programów operacyjnych (na podstawie przeprowadzonych przez resort ankiet) oraz kolejnej planowanej edycji tego raportu.

Przedstawiciele MR poinformowali, że w ramach realizacji zapisów w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Planie działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych UE” resort prowadzi i planuje szereg prac legislacyjnych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie wdrażania RPO.
W ramach wdrażania zasad partnerstwa m.in. zostanie powołane gremium do spraw współpracy z partnerami społecznymi (w tym z instytucji zarządzających RPO), za pośrednictwem którego resort planuje przekazywanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)