W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się trzecie z kolei posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, w którym udział wzięli jego statutowi członkowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie prowadził Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu.

Porządek obrad obejmował:
- Ciąg dalszy dyskusji na temat warunków nabycia prawa do emerytury, w szczególności wieku emerytalnego.
- Sprawy różne.

Został on przyjęty przez uczestników jednogłośnie.

Posiedzenie, zgodnie z porządkiem obrad, stanowiło kontynuację dyskusji na temat warunków nabycia prawa do emerytury, w szczególności wieku emerytalnego, w kontekście prezydenckiego projektu ustawy przywracającej wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Przedstawiciel strony rządowej przedstawił przebieg procesu legislacyjnego w odniesieniu do prezydenckiego projektu ustawy. Poinformował, że Rząd nadal pracuje nad swoim stanowiskiem a spotkanie należy traktować jako ważny głos partnerów społecznych w debacie emerytalnej.

Strona związkowa podkreśliła ponownie, że uznają prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, za wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Podkreślono ponadto, że oczekiwane jest uzupełnienie prezydenckiego projektu ustawy, podczas prowadzonych prac parlamentarnych, o przepisy dające prawo do przejścia na emeryturę tylko ze względu na staż pracy – dla kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat pracy.

Strona związkowa za niezbędne uznaje także, podjęcie szeroko aspektowych działań dla poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego. Należy jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do zwiększenia przychodów systemu. Ponadto za konieczne, strona związkowa uznaje, stworzenie warunków motywujących pracodawców do tworzenia możliwości wydłużania aktywności zawodowej pracowników. Rozpoczęcie prac nad systemem ubezpieczeń społecznych uznano za konieczny i bardzo ważny.

Strona pracodawców stoi na stanowisku, że w przypadku mężczyzn dalsze tempo podwyższania wieku emerytalnego może być przedmiotem negocjacji. W przypadku kobiet tempo podwyższania wieku emerytalnego, zgodnie z obecnym stanem prawnym, nie powinno ulec spowolnieniu. Argumentem w tej sprawie są wysokie koszty takiej operacji.

Poza tym podkreślono, że strona pracodawców jest otwarta na negocjacje warunków wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób mających długi staż pracy.

W związku z powyższym ustalono, że przedstawiciele strony związkowej i strony pracodawców podejmą próbę wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie w trakcie autonomicznego spotkania, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)