W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 10 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu udział wziął Kazimierz Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Finansów.

Porządek posiedzenia obejmował:
- Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w resorcie obrony narodowej.
- Dyskusja.
- Oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych w odniesieniu do sektora.

Na początku posiedzenia przedstawicielka NSZZ „Solidarność” zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego zespołu o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zmian w projekcie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Członkowie przychylili się do powyższej propozycji.

Przedstawiciel Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, że resort zgłosił szereg uwag, dotyczących możliwości stosowania pewnych wyłączeń, stosowania rozwiązań krajowych w sprzęcie, który resort pozyskuje. Podkreślił, iż co do zasady MON wnioskował o wyłączenie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa do odrębnej regulacji. Stworzyłoby to bardziej przejrzysty i czytelny akt prawny oraz uprościłoby niektóre procedury. Ponadto dodał, że do prac w ramach omawianego projektu ustawy resort proponuje powołanie zespołu międzyresortowego do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia określenia zasad funkcjonowania całego systemu zamówień w dziedzinie obronności jak też funkcjonowania potencjału obronnego.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca zmian w nowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewodniczący zespołu M. Kowalski poinformował, że w projekcie przygotowanym przez stronę rządową dotyczącym zamówień publicznych w wersji z 7 marca 2016 r. pojawiły się inne zapisy dotyczące art. 29 niż te, które zostały zarekomendowane przez zespół ds. zamówień publicznych a następnie przyjęte w Uchwale nr 3 partnerów społecznych. Wobec powyższego zaproponował przyjęcie stanowiska postulującego przywrócenie pierwotnej wersji zapisów. Ponadto strona społeczna zespołu nadal postuluje, aby kwestie in-housu były procedowane w odrębnej ustawie. Kolejną kwestią poruszaną przez zespół była Rada Zamówień Publicznych i rozszerzenie jej składu o przedstawicieli pracowników. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)