W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W dniu 7 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Duda. W obradach uczestniczyli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

W trakcie spotkania Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił główne założenia Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Podkreślił, że z punktu widzenia regionów najistotniejsze jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej przedsiębiorcom. Zaprosił do współpracy Przewodniczących i członków WRDS jako wyrazicieli potrzeb i możliwości środowisk lokalnych przy tworzeniu szczegółowych rozwiązań, które zostaną zawarte w przygotowywanej strategii rozwoju.

Przewodniczący Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego przedstawili najistotniejsze z punktu widzenia poszczególnych województw zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione w strategii rozwoju.

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda zadeklarował uczestnictwo w spotkaniach z WRDS, z udziałem przedstawicieli strony rządowej  w celu prezentacji strategii w regionach. 

W dalszej części spotkania omówiono zagadnienia związane z finansowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Minister Mariusz Błaszczak wyjaśnił przesłanki, które spowodowały przyjęcie obowiązujących w tym zakresie zapisów ustawowych. Stwierdził, że wszystkie opinie i uwagi nadesłane z WRDS będą poddane analizie i rozważone przy projektowaniu założeń ustawy budżetowej na 2017 r.

Ustalono, że opracowane zostaną zasady współpracy między Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego a Radą pozwalające na udział przedstawicieli WRDS w posiedzeniach plenarnych Rady. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)