W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 2 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej – przedstawicielki OPZZ.

W spotkaniu udział wzięła Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.
 
Tematem spotkania była dyskusja dotycząca planowanych zmian w edukacji w zakresie obowiązku szkolnego oraz ustroju szkolnego.
 
T. Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej poinformowała, że 22 grudnia 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Przypomniała, że Polska zobowiązała się przed Komisją Europejską do przyjęcia tejże ustawy do końca 2015 r., a niespełnienie tego warunku groziło utratą środków finansowych oraz brakiem decyzji na uruchomienie środków z nowej  perspektywy finansowej skierowanych do rynku pracy na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.
 
Następnie zakomunikowała, że 23 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podkreśliła, że zgodnie z zapowiedzią w expose Pani Premier Beaty Szydło  do rodziców będzie należał wybór czy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat czy 7 lat. Kolejną zmianą w ustawie jest wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół oraz prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej.
 
Wiceminister T. Wargocka zakomunikowała, że w resorcie ukończono prace nad zmianami w ustawie Karta Nauczyciela, które obejmują m.in. odejście od tzw. godzin karcianych, rozszerzenie wymogu niekaralności na wszystkich nauczycieli.
 
Obecnie resort edukacji pracuje nad zmianą ustawy o systemie oświaty, która przewiduje m.in. rezygnację ze sprawdzianu szóstoklasistów, powołanie kolegium arbitrażu egzaminacyjnego dotyczącego wyników egzaminów maturalnych.  
 
Ponadto nadmieniła, że będą prowadzone debaty o systemie edukacji. Pierwsza odbędzie się  14 marca br. we Wrocławiu.
 
Ustalono, że kwestie dotyczące  aspektów ekonomicznych wprowadzanych zmian w edukacji powinny zostać włączone pod obrady Rady Dialogu Społecznego oraz podjęto decyzję o powołaniu podzespołu ds. służb mundurowych.
(Departament Dialogu MRPiPS)