W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 1 marca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w MRPiPS – Stanisława Szweda oraz kierownictwo Departamentu Prawa Pracy, Departamentu Rynku Pracy, Departamentu Funduszu, Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  przedstawiło główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę na konieczność ponownego przeanalizowania  m. in. kwestii sposobu wynagradzania za urlop wypoczynkowy, okresu łącznego zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika,  składania zaświadczeń z ZUS przez agencje, zatrudnienia kobiet w ciąży i matek karmiących, elementów ochrony wypłaty wynagrodzeń oraz kontroli odpowiedzialności użytkownika i agencji zatrudnienia. Wszystkie organizacje, zarówno związkowe jak i pracodawców poparły kierunek zmian przedstawiony przez ministerstwo i szybką nowelizację ustawy oraz ustaliły, że w dialogu autonomicznym zostaną podjęte dalsze prace w celu wypracowania wspólnych propozycji strony społecznej dotyczących zmian w obszarze pracy tymczasowej.
 
Następnie strona rządowa poinformowała o podjęciu prac dotyczących powołania komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, której celem byłoby opracowanie odrębnych kodeksów indywidualnego  i zbiorowego prawa pracy. Odpowiedni projekt rozporządzenia (z określeniem formuły, przeznaczonych środków oraz okresu prac komisji kodyfikacyjnej) zostanie roboczo przekazany organizacjom reprezentowanym w Radzie Dialogu Społecznego.  
(Departament Dialogu MRPiPS)