W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 25 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Zamówień Publicznych.                
 
Porządek posiedzenia obejmował:
 
1. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w resorcie zdrowia.
2. Dyskusja.
3. Oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych w odniesieniu do sektora.
 
Na wstępie posiedzenia Przewodniczący M. Kowalski poinformował, że na wniosek organizacji: BCC i Pracodawców RP do porządku obrad zostanie włączona kwestia uregulowania in-house w nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
Jakub Bydłoń Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia przedstawił propozycje zmian przepisów regulujących zamówienia publiczne. Zaproponował ewentualne rozszerzenie wyłączeń stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zamawiania pewnych rezerw tworzonych na potrzeby ochrony zdrowia. Zaapelował o utrzymanie, przy tworzeniu nowego prawa zamówień publicznych, zagadnień, które obecnie w ustawie są a które dotyczą podmiotów prowadzących badania naukowe oraz działalność rozwojową.
 
Następnie Z. Chmielewski - Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia przedstawił propozycje wprowadzenia poprawek, które są istotne dla skutecznego przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w szczególności dla sprzętu i aparatury medycznej, jak również dla leków.
 
Poruszył kwestie obowiązkowego powołania biegłego.
 
W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat uregulowania in-house w nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. Strona społeczna uważa, że kwestia in-house powinna być procedowana dopiero przy tworzeniu nowego prawa zamówień publicznych. 
(Departament Dialogu MRPiPS)