W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 17 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego – przedstawiciela NSZZ „Solidarność’.
W spotkaniu udział wzięli Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz eksperci stron.
 
Tematem spotkania była:
 
Informacja strony rządowej dotycząca przebiegu konsultacji na temat rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
Dyskusja dotycząca zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (stawka godzinowa).
Sprawy różne.
Ad. 1 Sekretarz Stanu – Stanisław Szwed przedstawił informacje z konsultacji społecznych na temat rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Poinformował, że przed skierowaniem projektu ustawy do Sejmu odbyły się spotkania we wszystkich województwach, w ramach konsultacji, w celu wsłuchania się w głosy obywateli odnośnie uwag do projektu ustawy.
 
Ad. 2 Sekretarz Stanu – Stanisław Szwed poinformował, że mając na uwadze realizacje jednego z celów zawartych w expose Pani Premier Beaty Szydło, dotyczącego wprowadzenia do obecnego porządku prawnego minimalnej gwarancji płacowej dla umów cywilnoprawnych, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Projekt przewiduje m.in.:
- wysokość minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł dla pracy wykonywanej na podstawie umów zlecenia, a także umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu;
- obowiązek prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych;
- objęcie regulacją umów zawartych przez osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście, z przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną;
- wprowadzenie sankcji;
- przyznanie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do prowadzenia kontroli.
Wiceminister S. Szwed zakomunikował, że obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy 1 lipca br.
 
Zespół nie wypracował wspólnego stanowiska w powyższej sprawie.
(Departament Dialogu MRPiPS)