W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 18 lutego 2016 r.

W dniu 18 lutego 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda - Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W obradach, strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mateusza Morawickiego – Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pawła Szałamachę – Ministra Finansów, Annę Zalewską – Ministra Edukacji, Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS. Oprócz statutowych członków RDS w spotkaniu udział wzięli również: Jan Szyszko – Minister Środowiska, Paweł Sałek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Sekretarz Stanu w MŚ oraz Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w ME.

 
Po otwarciu obrad, Przewodniczący RDS  przedstawił zebranym nowo powołanego Głównego Inspektora Pracy - Romana Giedrojcia, który zaprezentował wizję działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jak zapowiedział, pierwsza kontrola w mikro- i małych przedsiębiorstwach ma być instruktażowa, bez sankcji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia lub zdrowia lub nielegalnego zatrudnienia. Wysokość kary będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Zadeklarował także ściślejszą współpracę z partnerami społecznymi.
 
Zgodnie z przyjętym programem spotkania jednogłośnie przyjęto:
 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego:
 
- Uchwałę nr 8 w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
- Uchwałę nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.
 
Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
 
- Uchwałę nr 1 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Uchwałę nr 2 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
- Uchwałę nr 3 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- Uchwałę nr 4 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 
Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju dziękując za prace Rady i przyjęcie uchwały ws. ustawy – prawo zamówień publicznych zapowiedział głęboką rekonstrukcję ustawy i wskazał na pięć ważnych elementów projektu, wśród których wymienił: wyraźniejszy sposób odejścia od kryterium cenowego, wzięcie pod uwagę łącznych kosztów projektu, wprowadzanie komponentu innowacyjności, zwiększenie możliwości partycypacji małego i średniego sektora oraz wzmocnienie strony pracowniczej.
 
W dalszej części posiedzenia Andrzej Malinowski – Przewodniczący Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy przedstawił najważniejsze punkty stanowiska przyjętego przez Zespół w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE. W stanowisku krytycznie odniesiono się do narzucania Polsce unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, wprowadzającego ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych. Przypomniał, że Polska ma duże osiągnięcia w ograniczaniu emisji CO2 podkreślając, że pakiet może szkodzić polskiej gospodarce i wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych w zakresie modernizacji polskiego sektora energii, co może mieć wpływ na tempo rozwoju gospodarczego Polski, zmniejszenie konkurencyjności i stanu zatrudnienia.
 
Przyjęto jednogłośnie Uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
 
- Uchwałę nr 5 w sprawie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
 
Następnie głos zabrał Jan Szyszko – Minister Środowiska, który podziękował za pracę partnerów społecznych i przyjętą uchwałę, która wzmocni na forum unijnym pozycję negocjacyjną rządu.
 
Rada Dialogu Społecznego w czwartek nie ustosunkowała się formalnie do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Paweł Szałamacha – Minister Finansów poinformował, że w resorcie finansów trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zostanie przedstawiony w ciągu 7-10 dni a następnie skierowany w trybie art. 5 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego do konsultacji.
 
Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju przedstawił główne kierunki Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest między innymi wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm.
 
W ostatniej części obrad Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii przedstawił sytuację w sektorze surowcowym oraz w sektorze węgla kamiennego i brunatnego. Poinformował o wznowieniu prac trójstronnych zespołów branżowych zajmujących się tą problematyką jednocześnie podkreślając, że wolą rządu jest konsultowanie z partnerami społecznymi programów naprawczych, które powinny być systemowe. (Departamet Dialogu Społecznego MRPiPS)