W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

W dniu  9 lutego 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, na którym omawiano:

1. Planowane zmiany w Ustawie o VAT;
2. Sytuację w sektorze hutniczym z uwzględnieniem zapobiegania konkurencji ze  strony unijnych i pozaunijnych krajów, w których są niskie ceny nośników energii  oraz jest brak lub są rekompensowane koszty  polityki klimatycznej;
3. Nieuczciwą  lub agresywną konkurencję ze strony pozaunijnych krajów, w szczególności ze  strony Białorusi i Chin;
4. Działania  związane z rozpoczęciem działalności Grupy Wysokiego Szczebla ds. Przemysłów  Energetycznych na terenie Unii Europejskiej;
5. Ewentualne  zmiany w Regulaminie działalności ZT ds. SWRH.
Było to pierwsze posiedzenie Zespołu po blisko 3 letnim okresie zawieszenia przez związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego.
 
Stronę rządową reprezentowali: Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Marek Zagórski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,.
 
Na wniosek strony społecznej Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pan M. Zieleniecki wyjaśnił formułę funkcjonowania Zespołu Trójstronnego w odniesieniu do Rady Dialogu Społecznego. Podkreślił, że działania tych ciał dialogu prowadzone są niezależnie. Prace Zespołu Trójstronnego uregulowane są zapisami wypracowanego przez strony Regulaminu. 
 
Przedstawiciele Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprezentowali multimedialną ilustrację  sytuacji w polskim sektorze hutniczym na tle Europy i świata. Wskazali na zagrożenia dla polskiego hutnictwa wynikające m.in. z nieuczciwej lub agresywnej konkurencji stosowanej przez kraje z poza Unii Europejskiej, potrzeby wzmocnienia konkurencyjności branży poprzez ulgi lub obniżenie kosztów energii elektrycznej, ryzyka dla hutnictwa  w kontekście zaostrzania regulacji handlu uprawnieniami do emisji CO2 (Dyrektywa ETS), monitoringu zapobiegania wyłudzeniom VAT, którego mechanizm odwróconego obciążenia wprowadzony w 2013 roku przyniósł zamierzone efekty. Zagrożeniem dla sprawnego funkcjowaniu branży  jest także luka pokoleniowa w zatrudnieniu. Problemem jest niedobór specjalistów posiadających odpowiednie  kwalifikacje zawodowe do podjęcia zatrudnienia w sektorze hutniczym.
 
W wyniku dyskusji strony postanowiły o sformalizowaniu prac Zespołu poprzez:
 
wypracowanie projektu nowego Regulaminu Zespołu,
zapewnienie reprezentatywności strony rządowej w posiedzeniach Zespołu,
powiększenie składu Zespołu o przedstawicieli  strony związkowej branży koksowniczej oraz po stronie rządowej o przedstawiciela Ministerstwa Energii.
Ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w marcu br. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)