W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 8 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie prowadził Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu, Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Renatę Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 
W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawili informacje na temat stanu wydatkowania środków finansowych z perspektywy finansowej 2007–2013. Omówili również kwestie związane z planem naprawczym (przyspieszenia wydatkowania środków), w tym m.in. zmiany podstawy certyfikacji we wszystkich programach operacyjnych krajowych i dziewięciu regionalnych.
 
Przedstawiciel MR poinformował o korekcie strategii średniookresowej rządu, w tym przede wszystkim o:
- koordynacji polityki wspierania przedsiębiorczości (więcej środków przeznaczonych na innowacyjność; krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje);
- polityce proeksportowej;
- kwestiach instytucjonalnych związanych ze statusem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 
W toku dyskusji partnerzy społeczni wyrazili zaniepokojenie zagrożeniami, które dostrzegają w niewłaściwej, ich zdaniem, organizacji konkursu ogłoszonego przez PARP w PO POWER 2014–2020: Działanie 2.2: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Odnosząc się do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna partnerzy społeczni podkreślili, że obecna formuła konkursu w ramach PO PT nie daje im szans na kontynuację prac związanych z wdrażaniem rekomendacji zamieszczonych w „Białej Księdze…”.
 
Przedstawiciel MR poinformował o przyjętym w resorcie kierunku zmian w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawie wdrożeniowej) – w aspekcie programu przyspieszenia i poprawy efektywności wdrażania funduszy.
 
Ustalono że, następne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 14 marca br. z udziałem zaproszonych marszałków wszystkich województw. Będzie ono poświęcone m.in. przekrojowej analizie informacji zebranych od samorządów, które dotyczą funkcjonowania wszystkich komitetów monitorujących, konkursów, alokacji środków, uwag partnerów społecznych i problemów władz samorządowych – w obszarze przede wszystkim PO POWER. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)