W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej

W dniu 3 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, na którym omawiano sprawy proceduralne oraz modyfikację zapisów Regulaminu.

Było to pierwsze posiedzenie Zespołu po ponad 2,5 letnim okresie zawieszenia przez związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego.
Stronę rządową reprezentowali  desygnowani do prac w Zespole:  Pan Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Henryk Baranowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel z resortu Finansów oraz z PIP. Obecni byli także reprezentanci central  związkowych, Pan Kazimierz Grajcarek - Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,  Prezesi grup energetycznych: Pan Marek Woszczyk – Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Pan Sławomir Zawada – Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Pan Remigiusz Nowakowski - TAURON  Polska Energia S.A., Pan Dariusz Kaśków  - Prezes ENERGA S.A., Pan Mirosław Kowalik – Prezes ENEA S.A. oraz Pan Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Uczestniczący w części posiedzenia Minister Energii – p. Krzysztof Tchórzewski potwierdził wolę strony rządowej do prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego i rozwiązywania problemów branży w jego duchu.
 
W czasie posiedzenia dyskutanci odnieśli się do propozycji współprzewodniczącego Zespołu reprezentującego stronę związków zawodowych - sformalizowania prac Zespołu poprzez:
powiększenie składu Zespołu o przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych w związku z samorozwiązaniem się związku pracodawców branży energetycznej, ustalenia nowego składu Zespołu i wskazanie współprzewodniczących stron, wypracowanie nowej treści Regulaminu Zespołu.
 
Strony postanowiły o powołaniu Zespołu roboczego ds. sformalizowania prac Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, w skład którego wejdzie po 2 przedstawicieli stron: związkowej, pracodawców oraz rządowej. Propozycje wypracowanych - do końca lutego br. - zapisów Regulaminu zostaną następnie zaprezentowane na forum Zespołu w celu ich formalnego zatwierdzenia.
Wiceminister Skarbu Państwa – Pan Henryk Baranowski zapowiedział zgłoszenie w trybie roboczym przedstawicieli strony rządowej do powołanego Zespołu.
Pan Marek Woszczyk - Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zadeklarował - w celu zachowania symetrii w reprezentacji strony pracodawców - przeprowadzenie rozmów z  przedstawicielami pracodawców energetycznych spółek niepaństwowych  i współpracę z sekretariatem Zespołu w zakresie wskazania reprezentacji pracodawców do prac Zespołu.
(Departament Dialogu MRPiPS)