W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

4 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie zostało poprowadzone przez Przewodniczącego Rady – Piotra Dudę, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady – Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Dorota Gardias Przewodnicząca FZZ, Jerzy Bartnik Prezes ZRP, Jan Guz Przewodniczący OPZZ, Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP, Zbigniew Żurek Wiceprezes ZP-BCC oraz Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS.

Na spotkaniu zaakceptowano rekomendacje Sekretarzy Prezydium dotyczące planu prac Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. Ustawa w tej sprawie będzie podjęta przez Radę Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 18 lutego br.
 
W dalszej części obrad Przewodniczący RDS przedstawił informację w sprawie tematów zaproponowanych przez zespoły problemowe do prac w 2016 r. oraz poinformował o przyjętych przez nie stanowiskach.
 
Na wniosek Doradcy Prezydenta RP Prezydium dyskutowało nt. sytuacji płacowo-socjalnej pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Nad tą problematyką ma obradować zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Podczas spotkania omówiono również przekazane do Rady stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, dotyczące zwiększenia finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, oraz w sprawie stałego udziału przedstawiciela WRDS-ów w posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego. Ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie Prezydium RDS z Przewodniczącymi WRDS, podczas którego będą ustalone między innymi zasady współpracy pomiędzy Radą a WRDS.
 
Sekretarze Prezydium przygotują projekt uchwały w sprawie zasad usprawnienia trybu opiniowania przez Radę aktów prawnych przygotowywanych przez Radę Ministrów w trybie art. 5 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Ustalono, że odbędzie się kolejny nabór na Dyrektora Biura RDS w związku z brakiem pozytywnej rekomendacji komisji konkursowej na ww. stanowisko. 
 
Prezydium podjęło Decyzję nr 2 w sprawie zatwierdzenie regulaminu Biura Rady. Zaakceptowano również przedstawione przez Dyrektora Biura sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura za 2015 r. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.
Ustalono, że posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 18 lutego br. W porządku obrad poza przyjęciem uzgodnionych wcześniej uchwał znajdą się następujące tematy:
 
• Dyskusja nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej;
• Przyszły kształt systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
 
Oba zagadnienia będą wcześniej tematem prac zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, którego posiedzenie zaplanowano na 16 lutego br.