W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, w którym udział wzięli jego statutowi członkowie.

Spotkanie prowadził Pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu.
 
Porządek obrad obejmował:
1. Ustalenie kluczowej tematyki prac Zespołu.
2. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Zespołu w 2016 roku.
3. Sprawy różne.
 
Został on przyjęty przez uczestników jednogłośnie. Wszyscy członkowie Zespołu otrzymali w dniu 28 stycznia 2016 r. Zestawienie obszarów tematycznych/tematów, sporządzone na podstawie przekazanych przez członków Zespołu propozycji.
 
Przedstawiciel strony rządowej – zabierając głos przedstawił priorytety strony rządowej w odniesieniu do przedstawionych w Zestawieniu propozycji. Przypomniał, że rok 2016 jest okresem, w którym musi być dokonany przegląd systemu emerytalnego, wynikający z ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398) – art. 32 oraz ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) – art. 21. Podkreślił, że jest to zadanie, które stawia przed Zespołem problemowym ds. ubezpieczeń społecznych RDS ogromne wyzwanie. Zaproponował, by prace w tym zakresie rozpocząć jak najszybciej. Poinformował również o przebiegu prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Projekt obecnie jest procedowany w Sejmie. Odbyło się pierwsze czytanie. Obecnie projekt ustawy jest w Komisji Sejmowej, a Rada Ministrów przygotowuje swoje stanowisko.
Przedstawiciele strony związkowej zwrócili uwagę na konieczność uzupełnienia systemu emerytalnego o rozwiązania pozwalające na wcześniejsze przejście na emeryturę w zależności od stażu ubezpieczeniowego – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Przedstawiciele strony pracodawców podnieśli także kwestie związane z wiekiem emerytalnym, podkreślając że problematyka ta wymaga dogłębnej debaty na forum Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS oraz samej Rady.
W związku z tym, że dyskusja skupiła się, przede wszystkim, na kwestiach proceduralnych, ustalono, że harmonogram prac Zespołu zostanie przedstawiony i zatwierdzony przez członków Zespołu w trybie roboczym.
Ponadto ustalono, że Zespół nie będzie odnosił się do prezydenckiego projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Niemniej jednak kwestia wieku emerytalnego stanowić będzie obszar tematyczny, którym Zespół zajmie się na następnym posiedzeniu, które wyznaczono na 12 lutego 2016 r., godz. 10:00 (Departament Dialogu MRPiPS)