W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego

W dniu 20 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu, Wiceprezes Business Centre Club. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przyjęto następujący porządek obrad:
 
1.   Otwarcie, przywitanie, przyjęcie porządku obrad.
2.   Autoprezentacja członków Zespołu i innych uczestników spotkania.
3.   Organizacja prac Zespołu roku 2016.
4.   Plan pracy Zespołu w roku 2016.
5.   Sprawy różne.
 
Ad. Organizacja prac Zespołu w 2016 roku.
 
Dyskusja koncentrowała się wokół następujących najważniejszych spraw:
 
1. Zasady współpracy Zespołu z instytucjami dialogu regionalnego, w tym przede wszystkim z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Członkowie Zespołu uzgodnili, że na posiedzenia Zespołu będę zapraszani przedstawiciele WRDS-ów.
Ponadto dostrzeżono potrzebę zorganizowania jednego lub dwóch spotkań w ciągu roku, poświęconych wyłącznie dialogowi regionalnemu, także autonomicznemu: jego rozwojowi, problemom oraz wymianie informacji i doświadczeń.
 
2. Zwrócono uwagę na potrzebę wykształcenia nowej formuły funkcjonowania dialogu na forum Rady Dialogu Społecznego. W odróżnieniu od dawnej Trójstronnej Komisji, nowe kompetencje i usytuowanie RDS determinuje inny tryb uzgodnień przeprowadzanych w RDS i jej zespołach problemowych.
Uzgodniono, że wypracowanie narzędzi i procedur w tym zakresie jest zadaniem Zespołu.
 
Ad. Plan pracy Zespołu w 2016 roku.
 
Przedstawiciele poszczególnych organizacji wymienili pokrótce najważniejsze dla nich zagadnienia, które – ich zdaniem – powinny zostać przedyskutowane na spotkaniach w bieżącym roku, a wcześniej – oficjalnie zgłoszone Radzie Dialogu Społecznego jako plan pracy Zespołu.
 
Ad. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Zespołu zaproponował, aby członkowie Zespołu dzielili się inicjatywami podejmowanymi przez ich organizacje. Zapowiedział, że udostępni drogą mailową informację na temat działalności Business Centre Club w ostatnich miesiącach.
(Departament Dialogu MRPiPS)