W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 19 stycznia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni, przez strony, eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Podsekretarza Stanu w MRPiPS - Marcina Zielenieckigo oraz kierownictwo Departamentu Prawa Pracy i Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.
 
W pierwszej kolejności omawiano priorytety dotyczące planu pracy Zespołu na rok 2016.
 
W toku dalszej dyskusji strona związkowa i strona pracodawców Zespołu poparła  przedstawioną przez stronę rządową propozycję ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, mającej na celu zmianę art. 29 § 2 Kodeksu pracy polegającą na wprowadzeniu nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę na piśmie podstawowych ustaleń, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków w związku z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jednocześnie rekomendując stronie rządowej wydłużenie vacatio legis wejścia w życie projektu ustawy do sześciu tygodni. Przyjęto w tej kwestii stanowisko strony społecznej Zespołu.
(Departament Dialogu MRPiPS)