W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 18 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej – przedstawicielki OPZZ.

 

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wziął Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Porządek posiedzenia obejmował:
 
Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej  do  ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawienie założeń projektu rządowego, terminu wdrożenia.
 
Przedstawienie założeń reformy Służby Celnej i Administracji Skarbowej w kontekście planu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętego trybu postępowania i terminu wdrożenia.
Plan pracy zespołu na 2016 rok – priorytety zespołu.
Sprawy różne.
 
Ad.1 Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował, że resort z zaangażowaniem włączył się w prace dotyczące projektu obywatelskiego odnośnie przyznania emerytur dla funkcjonariuszy służby celnej.  W resorcie została powołana grupa robocza do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
 
Maria Wójtowicz ZastępcaDyrektora Departamentu Służby Celnej w MF zakomunikowała, że trwają prace nad przygotowaniem rządowego stanowiska w odniesieniu do projektu obywatelskiego o przyznanie funkcjonariuszom celnym zaopatrzenia emerytalnego. Podkreśliła, że wszyscy funkcjonariusze, którzy od 10 marca 2015 r. pełnili lub pełnią służbę w Służbie Celnej zostaną objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. Według standardów obowiązujących w dzisiejszej ustawie, czyli dla funkcjonariuszy którzy zostali przyjęci do służby do 31grudnia 2012 r. – emerytura po 15 latach służby w wysokości 40% podstawy jej wymiaru, zaś dla funkcjonariuszy przyjętych po 31 grudnia  2012 r. – emerytura według nowych zasad - wiek co najmniej 55 lat oraz 25 lat służby. Przewidziano również przepisy przejściowe dotyczące funkcjonariuszy. Planowane wejście w życie tej zmiany w tym roku tak, aby w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej przewidzieć zaopatrzenie emerytalne tylko dla funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania związane z kontrolą przeprowadzaną przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Ad 2 Wiceminister Marian Banaś poinformował, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad projektem utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Projekt zakłada konsolidację w ramach współpracy wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów – tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i urzędów kontroli skarbowej. Przewiduje się, aby ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. W projekcie KAS przewidziano dwa urzędy podstawowe: jeden do obsługi podatników – urząd administracji skarbowej zajmujący się obsługą podatników i wsparciem w prawidłowym wykonywaniu zobowiązań oraz drugi urząd celno-skarbowy, w którym będą prowadzone kontrole.
 
Następnie odbyła się dyskusja. Partnerzy społeczni poruszyli m. in. następujące kwestie:
 
różnej interpretacji tych samych przepisów przez urzędy skarbowe
autonomiczności służby celnej
czasu prowadzenia kontroli – np. ograniczenie czasu prowadzenia kontroli
urzędów celno-skarbowych (funkcjonariusze) i urzędów administracji skarbowej (służba cywilna)
dodatków, nagród, wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy
inspektorów kontroli skarbowej i przejścia do służby celno-skarbowej
terminu konsultacji społecznych
kryteriów na podstawie których pracownicy będą przydzielani do poszczególnych urzędów
centralnego rejestru faktur
Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca U. Michalska zwróciła się o przekazywanie tematów do dyskusji w ramach Zespołu. Zasugerowała, aby kwestia edukacji była kolejnym tematem dyskutowanym w ramach zespołu.
(Departament Dialogu MRPiPS)