W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 14 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego – przedstawiciela NSZZ „Solidarność” udział wzięła  Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz statutowi członkowie Zespołu i eksperci.

Tematyka posiedzenia obejmowała:
 
Dyskusję na temat prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota wolna od podatku).
Dyskusję na temat rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dyskusję na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Plan pracy zespołu na 2016 rok – priorytety zespołu.
Sprawy różne.
 
Ad.1 Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Michalina Duda poinformowała, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarty w druku nr 51 stanowi realizację obietnic składanych w trakcie kampanii wyborczej przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Projektowana ustawa ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców poprzez obniżenie bezpośredniego obciążenia podatkowego. Beneficjentami tej zmiany będą wszystkie osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Podkreśliła, że kwota wolna obecnie obowiązująca w Polsce istotnie odbiega od kwot stosowany w państwach UE. Nowelizowana ustawa zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do 8 000 zł.
 
Przewodniczący Zespołu podsumowując dyskusję poinformował, że przedstawi Prezydium RDS informację, że partnerzy społeczni pozytywnie oceniają projektustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota wolna od podatku). Ponadto wyrażają wolę i gotowość do podjęcia prac nad głębszymi zmianami w systemie finansów publicznych. Oczekują od strony rządowej, że wszelkie zmiany czy propozycje zmian w systemie podatkowym, fiskalnym będą konsultowane na poziomie założeń z Radą Dialogu Społecznego.
 
Ad. 2 Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że resort rozpoczyna konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od przyszłego tygodnia wszyscy ministrowie resortu będą uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w ramach konsultacji we wszystkich województwach, aby wsłuchać się w głosy obywateli odnośnie uwag do projektu ustawy. Następnie Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski przedstawił główne założenia projektowanej ustawy. Celem ustawy jest pomoc finansowa kierowana do rodzin wychowujących dzieci. Projekt przewiduje, że świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko przysługiwać będzie bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Natomiast świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas gdy dochód rodziny nie przekroczy kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł.
 
Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Program zakłada, że świadczenie wychowawcze będzie realizowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (organ właściwy).
 
Po dyskusji, Przewodniczący Zespołu zaproponował, aby Zespół spotkał się jeszcze raz po zakończonych konsultacjach, kiedy będą wypracowane ostateczne propozycje.
 
Ad.3 Włodzimierz Gurba – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów przedstawił kierunki zmian ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzenie klauzuli to zapewnienie budżetowi należnych z tytułu podatków dochodów, jak również zapewnienie realizacji konstytucyjnej zasady równości opodatkowania, równego traktowania podatników i stworzenie przedsiębiorcom sprawiedliwych warunków konkurencji rynkowej.
 
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie stosowana w sytuacji, kiedy korzyść podatkowa uzyskiwana przez podatnika przekracza 100 tys. zł w danym okresie rozliczeniowym.  
 
Ad.4 Ustalono, że członkowie Zespołu do 22 stycznia br. prześlą propozycje zagadnień tematów do prac w Zespole.
(Departament Dialogu MRPiPS)