W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wzięli: Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP, Brygida Brańko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawego w Urzędzie Zamówień Publicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.
 
Porządek posiedzenia obejmował:
 
Przedstawienie projektu nowelizacji ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2008/18/WE (tzw. dyrektywę klasyczną) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywę sektorową).
Przygotowanie założeń nowego prawa zamówień publicznych.
Wolne wnioski.
Podsekretarz Stanu - Mariusz Haładyj poinformował członków zespołu, że od kilku tygodni w resorcie rozwoju pracuje zespół roboczy, którego zadaniem jest przygotowanie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych. Następnie przedstawił proces legislacyjny nowelizowanej ustawy i zakres zmian, które dotyczyły m.in.:
 
1.      uelastycznienia, przyspieszenia procesu udzielania samych zamówień (m.in. zmiana kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia czy  obowiązkowa komunikacja elektroniczna);
2.      nałożenia na zamawiających nowych obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji  podmiotowej wykonawców;
3.      wzmocnienia innowacyjności poprzez wprowadzenie nowego rodzaju współpracy zamawiającego z wykonawcami w ramach ustanowienia  partnerstwa innowacyjnego;
4.      zmian w umowach o zamówieniach publicznych (większa elastyczność jeśli chodzi o zmianę umów);
5.      kodyfikacji zasad powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publicznej.
 
Następnie wymienił 3 kwestie które są rozważane do dodania do przedmiotowej nowelizacji:
 
Wzmocnienie kryteriów pozacenowych oceny ofert.
Wzmocnienie stosunku pracy w zakresie wymagań związanych z realizacją zamówień stawianych wykonawcom przez zamawiających (obligatoryjnie, po spełnieniu przesłanek wynikających z prawa pracy).
Kwestie zamówień in house.
Nadmienił również o propozycji powoływania zespołów projektowych zamiast komisji przetargowych oraz wzmocnienia klauzul społecznych i rozszerzenia katalogu osób defaworyzowanych.
 
Następnie Przewodniczący Zespołu Marek Kowalski zaproponował, aby Zespół przyjął stanowisko dotyczące przyjęcia sprawozdania z prac nad nowelizacją ustawy zamówienia publiczne opiniując je pozytywnie oraz jednocześnie Zespół wskazuje ministra M. Haładyja do uzupełnienia zapisów nowelizowanej ustawy o kwestie przedstawione podczas posiedzenia zespołu.
 
Na zakończenie Przewodniczący Zespołu zwrócił się do członków z prośbą o przesyłanie tematów, zagadnień do dyskusji w kwestii prawa zamówień publicznych.
(Departament Dialogu MRPiPS)