W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Pan Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu, Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych. Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez: Pana Pawła Chorążego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Panią Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Panią Renatę Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przyjęto następujący porządek obrad:
 
Omówienie i przyjęcie zasad pracy Zespołu.
Omówienie i przyjęcie zasad komunikacji i koordynacji działań Zespołu.
Omówienie i przyjęcie harmonogramu posiedzeń w 2016 roku.
Ustalenie kluczowej tematyki prac Zespołu.
W ramach pierwszych trzech punktów Zespół przyjął, na podstawie materiałów wcześniej opracowanych i rozesłanych członkom Zespołu: zasady pracy Zespołu, zasady komunikacji i koordynacji działań Zespołu oraz harmonogram posiedzeń w 2016 roku.
 
Strona społeczna Zespołu wyraziła obawy w sprawie kontynuacji polityki spójności po zmianie rządu, m.in. w zakresie  niektórych dokumentów strategicznych, w tym w Umowie Partnerstwa, oraz planowanych zmian roli i funkcjonowania podmiotów biorących udział w realizacji polityk rozwoju.
 
Następnie przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju udzielił obszernych wyjaśnień, poruszając również kwestię strategii rozwoju swojego resortu.
 
W dyskusji poruszono także sprawę przygotowywanej obecnie w Unii Europejskiej – Strategii na lata 2017–2020, w kontekście Krajowego Programu Reform na lata 2017–2020 oraz programowania polityki spójności.
 
Ponadto omówiono stan wdrożenia rekomendacji zamieszczonych w „Białej Księdze. Zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014–2020” – dokumencie opracowanym przez reprezentatywnych partnerów społecznych w ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020. Członków Zespołu interesowało przede wszystkim wykorzystanie ww. rekomendacji w procesie ewentualnych zmian w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawie wdrożeniowej).
 
W dyskusji partnerzy społeczni wyrazili swoje obawy i wątpliwości dotyczące opóźnień we wdrażaniu polityki spójności na lata 2014–2020, z uwzględnieniem jej najważniejszego elementu – ogłaszania konkursów.
 
Zespół postulował uruchomienie efektywnego kanału wymiany informacji z Ministerstwem Rozwoju. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony przedstawiciela resortu, który podkreślił ważną rolę partnerów społecznych w procesie zarządzania polityką spójności oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w ramach Zespołu.
 
Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu, poświęcone m.in. tzw. ustawie wdrożeniowej, odbędzie się w dniu 8 lutego br.
(Departament Dialogu MRPiPS)