W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Premier Beaty Szydło. W spotkaniu udział wzięli Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu, Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu, członkowie Rady. Obrady prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Duda.

Piotr Duda w wystąpieniu otwierającym obrady podkreślił, że inaugurujące posiedzenie Rady jest nowym otwarciem dialogu w okresie kiedy rząd rozpoczyna swoją misję. Wyraził nadzieję, że dialog powróci na właściwe tory dla dobra polskich pracowników i społeczeństwa. Zdaniem Przewodniczącego dzisiejsza nowa rzeczywistość jest zobowiązaniem do podjęcia intensywnych prac również w ramach Rady Dialogu Społecznego. 
 
Premier Beata Szydło powiedziała, że „wielkim osiągnięciem Polski jest to, że można wyrażać różne opinie. Dzisiaj próbujemy zrealizować program, co do którego umówiliśmy się podczas wyborów z obywatelami poprzez konkretne rozwiązania”. Podkreśliła też, że wszystkie strony dialogu społecznego biorą odpowiedzialność za jego efekty. Zdaniem Premier Rada Dialogu Społecznego będzie doskonałym forum do rozmów o rynku pracy, pożądanym wzroście wynagrodzeń, rozwoju gospodarczym.
 
Następnie głos zabrali Marszałkowie Sejmu i Senatu zapowiadając w swoich przemówieniach zwiększenie w pracach parlamentarnych różnych form konsultacji społecznych. Wyrazili wolę współpracy z Radą w procesie tworzenia prawa.
 
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podkreśliła, że w Polsce rodzi się prawdziwy dialog społeczny, który jest dzieleniem się współodpowiedzialnością. Jej zdaniem wpływające do Rady uwagi wypływają z wiedzy, kompetencji i doświadczenia uczestników dialogu. Zadeklarowała, że zasady dialogu będą bezwzględnie przestrzegane.
 
Wiceprzewodniczący RDS – przewodniczący organizacji partnerów społecznych deklarowali aktywność we współpracy zmierzającej do wypracowania najlepszych rozwiązań i programów w celu podjęcia prac nad nową umową społeczną. Podkreślali, że nowa formuła dialogu jest ogromną szansą, ale też i zobowiązaniem. Wymienili szereg spraw, które w pierwszej kolejności powinny stać się przedmiotem prac Rady i jej zespołów problemowych. Na pierwszy plan wysunęły się sprawy związane z wiekiem emerytalnym, wysokością minimalnego wynagrodzenia, regulacjami dotyczącymi rynku pracy, zmianami w prawie pracy, polityką lekową, zmianami w systemie ochrony zdrowia oraz w systemie szkolnictwa i zmianami w zakresie prawa zamówień publicznych. 
 
W drugiej części spotkania Rada Dialogu Społecznego przyjęła uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie RDS – Uchwała Nr 3
- wyboru kolejności przewodniczenia RDS - Uchwała nr 4
- Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego - Uchwała nr 5
- powołania stałych zespołów problemowych Rady - Uchwała nr 6
- powołania zespołu doraźnego do spraw zamówień publicznych - Uchwała nr 7
 
Rada zajęła się również kwestią związaną z koniecznością nowelizacji prawa zamówień publicznych obejmującą klauzule społeczne. Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan przedstawił niezbędny w ocenie partnerów społecznych zakres nowelizacji przepisów w tym zakresie. Rekomendacje wypracuje specjalnie powołany zespół doraźny ds. zamówień publicznych. W trakcie dyskusji wskazano na pilną potrzebę powołania Prezesa Zamówień Publicznych jako partnera do dyskusji, rozważenia przeniesienia nadzoru nad urzędem do Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” poinformował o prowadzonej akcji „żółte kartki”, która wskazuje podmioty stosujące złe praktyki w tym zakresie.
 
Kolejnym punktem obrad była dyskusja dotycząca zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie pomija niektóre grupy zawodowe oraz narusza ład finansów publicznych. W opinii NSZZ „Solidarność” i OPZZ wymaga ono pilnej nowelizacji. Ponadto było uzgadniane z naruszeniem zasad dialogu społecznego poprzez prowadzenie negocjacji z pominięciem niektórych związków zawodowych w skład których wchodzi ta grupa pracownicza. 
 
Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia, który jest właściwym forum do wypracowania propozycji rozwiązań. Temat ten będzie również przedmiotem spotkania zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
 
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odnosząc się do wypowiedzi partnerów społecznych dotyczących konieczności podjęcia rozmów na temat zmian w systemie edukacji wyraziła otwartość na rozmowy. Ustalono, że partnerzy społeczni przygotują wspólny wniosek do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o powołanie Trójstronnego Zespołu Branżowego przy Ministrze Edukacji Narodowej, który zajmie się powyższą problematyką. Jednocześnie temat zostanie przedyskutowany w ramach prac zespołu ds. usług publicznych. (MRPiPS)