W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Polityka rodzinna w Polsce i w Europie"

W dniu 28 września 2015 r. Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego było obecne na konferencji zorganizowanej przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Polityka rodzinna w Polsce i w Europie”.

Profesor Stanisława Golinowska w otwierającym spotkanie wykładzie „Polityka rodzinna a solidarność międzypokoleniowa” zwróciła uwagę, że jest u nas dylemat czy w realizacji funkcji opiekuńczych wspierać rodziny czy też działać na poziomie infrastrukturalnym, aby poprawić warunki dla wszystkich jednostek. 
Najważniejsze wyzwania i dylematy w kształtowaniu polityki rodzinnej przedstawiła dr Iga Magda ze Szkoły Głównej Handlowej. Wskazała, że do roku 2020 w Polsce grupa osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 3 mln osób, zatem konieczna jest aktywizacja kobiet w wieku produkcyjnym, aby pojawiły się na rynku pracy nie rezygnując z posiadania dzieci. 
Interesującą analizę teoretyczną zjawisk określanych jako (de)familializacja i (de)genderyzacja przedstawiła dr Anna Kurowska z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Oceniła, że drugie pojęcie jest szersze i bardziej odpowiednie, chociażby w kontekście powolnego zwiększania zaangażowania ojców w wychowywaniu dzieci. Dr Dorota Szelewa z IPS UW omawiając z perspektywy gender politykę rodziną w Europie przed i po latach kryzysu ekonomicznego stwierdziła, że dzięki unijnej dyrektywie wprowadzającej rozwiązania aktywizujących ojców w opiece nad dziećmi, kryzys i związane z tym cięcia wydatków socjalnych nie miały negatywnego wpływu na równouprawnienie rodziców. 
Według dr Joanny Szczepaniak-Sienniak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Polsce przy wspieraniu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i wprowadzaniu reguł dotyczących pieczy zastępczej (rodzinne domy dziecka) problemem są niespójne i niejasne przepisy oraz brak współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań w imieniu państwa. Następnie Ewelina Słotwińska-Rosłanowska, ze Szkoły Głównej Handlowej omówiła zmiany jakie od 2016 roku przyniesie wprowadzenie nowego powszechnego świadczenia rodzicielskiego dla wszystkich kobiet. 
Ciekawą analizę debaty parlamentarnej towarzyszącej wprowadzeniu tzw. ustawy żłobkowej przedstawiła Klaudia Wolniewicz z IPS UW. Jej zdaniem wnioski z debaty w żaden sposób nie wpłynęły na kształt ustawy, ale co najwyżej zmiany redakcyjne w treści. 
W ostatniej części konferencji dr Piotr Michoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dał wykład o wskaźniku nierówności płciowej w gospodarstwach domowych zaś dr Michał Polakowski z fundacji ICRA przedstawił prezentację nt. sytuacji kobiet i mężczyzn w systemach emerytalnych. w powiązaniu z polityką rodzinną. (AM)