W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W spotkaniu resort rodziny reprezentowali również: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu oraz Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu.
W pierwszej części spotkania wiceminister finansów - Tomasz Robaczyński przedstawił najważniejsze informacje dotyczące założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Poinformował, że od 2018 r. istotnie zwiększy się udział we wzroście ze strony inwestycji, niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy, pozostanie główną determinantą zmian PKB. Ponadto zakłada się, że w latach 2018 i 2019 PKB wzrośnie realnie po 3,8% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, co obok działań podejmowanych w celu poprawy efektywności administracji podatkowej, sprzyjać będzie gromadzeniu dochodów przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. Podkreślił, że priorytetowym celem rządu jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego. Ponadto dodał, że stopa bezrobocia na koniec 2019 r. ma się ukształtować na poziomie 5,6 proc.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady – Elżbieta Rafalska poinformowała, że strona rządowa proponuje zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, wskaźnik waloryzacji w 2019 r. to wskaźnik inflacji w 2018 r. zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.
 
Następnie członkowie Rady wsłuchali informacji Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – Henryka Nakoniecznego, który przedstawił informację z posiedzenia połączonych zespołów ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r.  Poinformował, że w trakcie posiedzenia strony nie uzgodniły wysokości wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2019 r.
Ostatnim punktem spotkania była debata, z udziałem Ministra Zdrowia – Łukasza Szumowskiego,  dotycząca ochrony zdrowia. W swoim wystąpieniu minister Ł. Szumowski wskazał najistotniejsze działania podejmowane obecnie przez resort. Za ważne uznał urealnienie kosztów świadczeń i usług medycznych w Polsce. Taryfikacja  większości procesów medycznych powinna zakończyć się wiosną 2019 r. Następnie poinformował m.in. o  prowadzonej analizie funkcjonowania ustawy o tzw. sieci szpitali, o zmianach w ambulatoryjnej opiece medycznej oraz o propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)